logo
Ieder mens telt!
Ieder mens telt!

Privacy Policy

Privacy verklaring en disclaimer 

Stichting Vincentius Wijchen verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Stichting Vincentius Wijchen respecteert uw privacy.  

Het zijn en blijven natuurlijk úw persoonsgegevens. Uw privacy is ons vertrekpunt:       

  • Transparant We leggen u duidelijk uit hoe we uw gegevens verzamelen en waarvoor we die gebruiken.        
  • Veilig bij Vincentiusvereniging Wijchen We gebruiken uw gegevens, goed beveiligd, alleen voor onze doeleinden. We delen uw gegevens niet met derden        
  • Keuze en controle U bepaalt of en waarvoor we uw gegevens mogen gebruiken. U kunt uw gegevens over deze diensten wijzigen of verwijderen.        
  • Innovatief en open We blijven bedenken hoe we uw privacy kunnen verbeteren en staan open voor suggesties en vragen. 

In deze privacyverklaring zijn de overwegingen hieromtrent vastgelegd.

Toepasselijkheid 

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van de door donateurs, hulpvragers en relaties verstrekte persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens), alsmede data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de website van Stichting Vincentius Wijchen. 

Deze gegevens worden verwerkt ten behoeve van: 

63,het tot stand brengen en uitvoeren van uw donatie en/ of donateurschap;  

  • het werven van donateurs;
  • het opstarten van projecten voor fondsenwerving; 
  • het voldoen aan wettelijke verplichtingen; 
  • het behandelen van (financiële) hulpvragen opstellen van het jaarverslag en rapportages.

Stichting Vincentius Wijchen verzamelt gegevens van donateurs zoals (bedrijfs)naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres. Deze gegevens worden door de penningmeester in een spreadsheet bijgehouden. 

Gezinssituatie, geboortedatum, bankgegevens, gegevens met betrekking tot transacties, deelname gegevens acties, of gegevens die relevant zijn indien u met ons in contact treedt en/of financieel hulp vraagt of deelneemt aan één van onze acties of evenementen. Deze gegevens worden door de secretaris in een bestand bijgehouden.  

Uw rechten en beveiliging van uw gegevens 

We gebruiken uw gegevens om u zo goed mogelijk te kunnen helpen en/of om u schriftelijk, per email of telefonisch te informeren over onze activiteiten. 

Stichting Vincentius Wijchen gegevens van donateurs zoals (bedrijfs)naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres. Deze gegevens worden door de penningmeester in een Exel spreadsheet  bij gehouden op lokale pc en maakt maandelijks een backup van de systemen. Deze backup wordt op een losse schijf separaat bewaard. De donateursgegevens worden bewaard voor de periode die nodig is voor de administratieve verantwoording. 

Betalingsgegevens i.v.m. afhandeling financiële hulpvragen worden bewaard gedurende de voorgeschreven termijnen van de Belastingdienst. 

Indien u (financiële) hulp vraagt, worden gegevens van u door Stichting Vincentius Wijchen met uw toestemming genoteerd op het daarvoor bestemde formulier en door u ondertekend. Derden hebben geen toegang tot de formulieren. 

Gezinssituatie, geboortedatum, bankgegevens, gegevens met betrekking tot transacties, deelname gegevens acties, of gegevens die relevant zijn indien u met ons in contact treedt en/of financieel hulp vraagt of deelneemt aan één van onze acties of evenementen. Deze gegevens worden door de secretaris bijgehouden (Word en Excell) op een lokale pc en hier wordt wekelijks een backup van gemaakt op een separate schijf. Maandelijks wordt er een backup gemaakt die bewaard wordt in een brandveilige kluis. Digitale dossiers van cliënten worden door de secretaris gedurende 5 jaar bewaard en daarna van de computer en schijven verwijderd. Papieren dossiers (bewaard in afgesloten la van de secretaris) worden eveneens na 5 jaar vernietigd. 

Uw gegevens worden alleen gebruikt door het bestuur van de Stichting Vincentius Wijchen voor de beoordeling van (financiële) hulpvragen, deelname aan acties waarvoor u zelf schriftelijk toestemming hebt gegeven en voor de financiële donateurs administratie. 

Stichting Vincentius Wijchen kent geen specifieke functionaris voor gegevensverwerking gezien de omvang van de vereniging en de beperkte activiteiten.  U kunt altijd en zonder kosten inzicht krijgen in uw gegevens die door Stichting Vincentius Wijchen worden verwerkt en deze gegevens desgewenst aanpassen of laten verwijderen. Indien u dit wenst kunt u eveneens uw contact-, en bankgegevens van ons ontvangen. 

U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Het kan voorkomen dat wij hier niet altijd gehoor aan mogen geven. Als u bijvoorbeeld donateur van ons bent geweest vereist de Belastingdienst dat wij overeenkomsten 7 jaar bewaren. Ook als u vraagt of wij u niet meer willen benaderen met marketing, moeten we uw naam onthouden om u van onze toekomstige campagnes te kunnen uitsluiten. Als we geen gehoor geven aan uw verzoek, verneemt u van ons uiteraard de reden. 

Disclaimer 

De website van de Stichting Vincentius Wijchen is onderdeel van de landelijke Vincentiusvereniging. Voor de bescherming van uw persoonsgegevens op de website heeft de Vincentiusvereniging fysieke, technische en organisatorische maatregelen getroffen. Vincentiusvereniging maakt gebruik van een beveiligde server die uitsluitend toegankelijk is voor personen die daartoe bevoegd zijn. Eventuele gegevens die u op onze online formulieren invult worden encrypted verzonden. 

Vincentiusvereniging heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonlijke informatie of dat de persoonlijke informatie verloren gaat. 

Mochten er onverhoopt toch persoonsgegevens van bijvoorbeeld donateurs per abuis zijn “gelekt”, dan zal de Vincentiusvereniging Wijchen dit melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/beveiliging/meldplicht-datalekken 

De website van Stichting Vincentius Wijchen is met grote zorg samengesteld. Ondanks de constante zorg en aandacht voor de website van Vincentiusvereniging Wijchen, kan het voorkomen dat informatie die wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. 

Stichting Vincentius Wijchen sluit alle aansprakelijkheid uit voor schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de website van Vincentiusvereniging Wijchen of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website van Stichting Vincentius Wijchen te kunnen raadplegen. 

Stichting Vincentius Wijchen mag de website naar eigen inzicht en op ieder moment aanpassen. Stichting Vincentius Wijchen is niet aansprakelijk voor de gevolgen van deze aanpassingen. Ook bij het overnemen van gegevens of door technische storingen en andere omstandigheden kunnen fouten in de gegevens ontstaan of gegevens onvolledig overkomen, waarvoor Stichting Vincentius Wijchen geen aansprakelijkheid kan aanvaarden. 

Op de website van Stichting Vincentius Wijchen staan links naar websites van derden. Stichting Vincentius Wijchen is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van websites van derden.

Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie op de website van Stichting Vincentius Wijchen blijven te allen tijde voorbehouden aan Stichting Vincentius Wijchen. Gebruik is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Stichting Vincentius Wijchen. 

Onze website maakt deel uit van de landelijke website Vincentiusvereniging Nederland. Op deze website wordt gebruik gemaakt van Cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. Als Stichting Vincentius Wijchen wordt niet gekeken naar het Cookiegebruik. 

De Cookies worden door de landelijke vereniging gebruikt om het bezoekgedrag van onze bezoekers te registeren. U kunt kiezen deze Cookies uit te zetten via uw browser. Dit zal het functioneren van onze website niet negatief aantasten. De Cookies die geplaatst worden om bezoekgedrag te registeren gebeurt via het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. 

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. 

U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. 

Cookies kunt u alleen zelf verwijderen, aangezien deze op uw computer opgeslagen zijn. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.    

Wijchen, mei 2018.     

Actualisatie januari 2022.